+9821-24565 info@douranitco.com
shahr

دیتاسنتر فروشگاه های زنجیره ای شهروند

مشتری:

فروشگاه های زنجیره ای شهروند

وظیفه:

طراحی . اجرا و راه اندازی دیتاسنتر فروشگاه های زنجیره ای شهروند